SamenLoop voor Hoop Roermond gaat verder onder nieuwe naam Samen voor Hoop

In het weekend van 11 en 12 juni 2023 staat Sportpark de Wijher in het teken van Samen voor Hoop: een 24 uur durende wandelestafette die eerder bekend stond onder de naam SamenLoop voor Hoop Roermond. Met het initiatief wordt aandacht gevraagd voor kanker en wordt geld ingezameld voor diverse goede doelen, waaronder het Toon Hermans Huis Roermond en Kankeronderzoek Limburg.

Je kunt je aanmelden om deel te nemen aan dit evenement. Stuur hiervoor een email naar aanmelden@samenvoorhoop.nl
Geef in de email aan of je wilt aanmelden als team(captain), Survivor of vrijwilliger.

In Roermond is de SamenLoop al jaren een begrip. In 2007 was Roermond de derde gemeente in Nederland en de eerste in Limburg waar de SamenLoop voor Hoop werd georganiseerd. Sindsdien heeft de vrijwilligersorganisatie het initiatief maar liefst vier keer georganiseerd, telkens met tussenpozen van 3 jaar. Met de vier SamenLoop-evenementen van Roermond werden door de duizenden deelnemers en vrijwilligers meerdere tonnen opgehaald voor KWF Kankerbestrijding en ook lokale doelen zoals het Toon Hermans Huis in Roermond. Maar belangrijker nog dan de financiële opbrengst is de aandacht en support die tijdens het event uitgaat naar de zogeheten survivors – (ex-)kankerpatiënten – en hun naasten. De SamenLoop voor Hoop is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, dat onder begeleiding van KWF lokaal wordt georganiseerd door vrijwilligers.  Eerder dit jaar kondigde KWF aan te gaan stoppen met het wandelevenement. De lokale organisatie van de SamenLoop Roermond heeft zich daarop beraad op de toekomst. “We waren het er met zijn allen unaniem over eens dat dit mooie initiatief een vervolg moest krijgen”, aldus voorzitter Bart Lickfeld. “Met inmiddels vier edities achter de rug is er een stevig fundament gelegd voor de toekomst en daarop bouwen we de komende jaren voort.”

Nieuwe naam

Wel kreeg het initiatief een nieuwe naam: Samen voor Hoop. “We hebben een nieuwe stichting opgericht met een nieuwe naam, maar met dezelfde oude bekende organisatie”, aldus Lickfeld. “En ook het doel is hetzelfde: een 24 uur durende wandelestafette om aandacht te vragen voor kanker en de mensen die eronder te lijden hebben of hebben gehad. En geld in te zamelen zodat we samen iets kunnen doen tegen deze ziekte en tegen de gevolgen ervan.”

Lustrum

In het weekend van 11 en 12 juni 2023 vindt de lustrum (5e) editie van de 24-uurs wandelestafette plaats op sportpark de Wijher. “Zoals vanouds zamelen we tijdens deze 5de editie geld in, steken we (ex)kankerpatiënten een hart onder de riem en is er aandacht voor en informatie over uiteenlopende aspecten van kanker. Het geld wordt opgehaald door de ruim 70 teams die zich al hebben ingeschreven: samen ruim 1.500 deelnemers!” De opbrengst gaat naar Kankeronderzoek Limburg, het Toon Hermans Huis Roermond en diverse lokale initiatieven die te maken hebben met het thema kanker. “We zijn bijzonder verheugd over het onverminderde enthousiasme van alle vrijwilligers en deelnemers, die mede door de pandemie langer hebben moeten wachten op deze lustrum-editie. Het duurt weliswaar nog even voor het zover is, maar wij kijken er als organisatie nu al ontzettend naar uit om de vijfde verjaardag van de SamenLoop te vieren met alle deelnemers en vrijwilligers. Een groot deel van hen is er al vanaf het eerste uur bij betrokken; heel bijzonder!”

 


 

Contactgegevens

Contactpersoon: Voorzitter Bart Lickfeld, 06 - 105 676 11
E-mailadres stichting: info@samenvoorhoop.nl

Fiscaal nummer: RSIN 863122061

Bestuurssamenstelling:

Bart (B.E.V.) Lickfeld, voorzitter
Ed (E.D.M.) Latiers, penningmeester
Miel (M.J.) Zegers, secretariaat

 


 

Beleidsplan Stichting Samen voor Hoop

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleidsplan vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 09-11-2021. Het beleidsplan zal aangepast worden, indien nodig.

Strategie; kernprincipes

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt: De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor en met mensen met kanker en hun naasten, waarbij samenhorigheid voorop staat. De stichting tracht het doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, waaronder een periodiek terugkerend evenement, en fondsenwerving.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk (zoals blijkt uit artikel 3.3 van de statuten). De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 15.6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden: het organiseren van activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten, het werven van fondsen, het aandacht vragen voor kanker en het organiseren van een periodiek terugkerend evenement.

Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 3 van de statuten.

Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten: het organiseren van een periodiek evenement, het mobiliseren van teams die fondsen werven en het verwerven van gelden d.m.v. donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen.

Het beheer van de verkregen middelen vindt als volgt plaats: voor uitgaven die een bedrag van € 500 overschrijden dienen zowel de penningmeester als de voorzitter hun fiat te verlenen. Na afloop van het boekjaar en vóór de publicatie van de jaarcijfers vindt er een toetsing plaats door een onafhankelijke accountant. De stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 20 % van de inkomsten.

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

Het steunen van kankeronderzoek en het participeren in projecten die kanker gerelateerd zijn.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

Overige

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beschrijving administratie organisatie

De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie blijkt:

  • De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;
  • De kosten van beheer van de stichting;
  • De andere uitgaven van de stichting;
  • De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting.

Publicatieplicht financiële resultaten

Omdat de stichting Samen voor Hoop in 2021 is opgericht kunnen we nog geen financiële resultaten overleggen. Deze zullen in de toekomst binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gepubliceerd.

Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.samenvoorhoop.nl.