Beleidsplan Stichting Samen voor Hoop

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleidsplan vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 09-11-2021. Het beleidsplan zal aangepast worden, indien nodig.

Strategie; kernprincipes

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt: De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor en met mensen met kanker en hun naasten, waarbij samenhorigheid voorop staat. De stichting tracht het doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, waaronder een periodiek terugkerend evenement, en fondsenwerving.

Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk (zoals blijkt uit artikel 3.3 van de statuten). De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15.6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI.

Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de stichting


De stichting verricht de volgende werkzaamheden: het organiseren van activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten, het werven van fondsen, het aandacht vragen voor kanker en het organiseren van een periodiek terugkerend evenement.
Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 3 van de statuten.

Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten: het organiseren van een periodiek evenement, het mobiliseren van teams die fondsen werven en het verwerven van gelden d.m.v. donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen.
Het beheer van de verkregen middelen vindt als volgt plaats: voor uitgaven die een bedrag van € 500 overschrijden dienen zowel de penningmeester als de voorzitter hun fiat te verlenen. Na afloop van het boekjaar en vóór de publicatie van de jaarcijfers vindt er een toetsing plaats door een onafhankelijke accountant. De stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 20 % van de inkomsten.

Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
•    Het steunen van kankeronderzoek en het participeren in projecten die kanker gerelateerd zijn.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

Overige
Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beschrijving administratie organisatie
De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie blijkt:
•    De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;
•    De kosten van beheer van de stichting;
•    De andere uitgaven van de stichting;
•    De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting.

Publicatieplicht financiële resultaten
Omdat de stichting Samen voor Hoop in 2021 is opgericht kunnen we nog geen financiële resultaten overleggen. Deze zullen in de toekomst binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gepubliceerd.

Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.samenvoorhoop.nl.

 

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte!